קנט שילמה למגדלי הבקר כ-20 מיליון ₪ עבור פינוי וכילוי של כ-40,000 פגרי בקר בשנת 2019

גם השנה רכישת הביטוח לפינוי וכילוי תעשה ישירות בקנט ע"י כל מגדל. מגדל שלא ירכוש ביטוח ישירות בקנט במועד לא יהיה מבוטח ולא יוכל לקבל שירות של פינוי וכילוי לפגרים.

גם בשנה החולפת נמשך הגידול בהיקף הפיצויים שמשלמת קנט למגדלי הבקר. מנתוני הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות עולה כי בשנת 2019 ביצעה קנט כ-40,000 פינויים של פגרי בקר, בענפי הבקר השונים, בעלות כוללת של כ-20 מיליון ₪. מדובר בגידול של למעלה מ-10% לעומת 2018 והמשך למגמה המתמשכת של השנים האחרונות. בהקשר זה חשוב לציין כי בהתאם לתיקון לתקנות מחלות בעלי חיים שאושר בכנסת בשנת 2014, כל מגדלי הבקר מחויבים בהסדר תקף לפינוי  פגרי בקר לאתר פינוי וכילוי.
 
בקר לחלב ברפתות -  תוכנית הביטוח כוללת ביטוח פינוי וכילוי  המקנה לכל יצרן חלב הסדר פינוי וכילוי פגרים כנדרש על פי חוק.  רכישת הביטוח  מתבצעת ישירות בקנט והינה באחריות ישירה של כל מגדל. יצויין כי המועצה ומשרד החקלאות ישתתפו בעלויות דמי הביטוח עבור מגדל שירכוש ביטוח פינוי וכילוי. דמי הביטוח הינם 0.4 אג' לליטר ומתבססים על נתוני מכסת החלב לשנת 2019 של כל מגדל, כפי  שהועברה לקנט ע"י מועצת החלב. מגדל שלא ירכוש ביטוח בקנט לא יהיה מכוסה ולא יוכל לקבל שירות של פינוי וכילוי. מדובר בביטוח משמעותי ובמיוחד לאור העובדה כי בשנה החולפת שילמה קנט עבור למעלה מ-29,000 פינויים בהיקף כולל של כ-15 מיליון ₪ ברפת החלב בלבד.
 
בנוסף, רק מגדל שירכוש ביטוח פינוי וכילוי יוכל לרכוש גם ביטוח כנגד תמותות וגניבות.  תכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הרפתות ומאפשרת ייצוב מהותי בהכנסות הרפתנים במקרה של נזקים גדולים. ביטוח זה מעניק כיסוי למקרי תמותה מכל סיבה שלא הוחרגה בחוזה הביטוח, שחיטה דחופה המתבצעת בבית המטבחיים וגניבה. יצויין כי המסגרת זו יש לבטח את כל ראשי הבקר לחלב ברפתות מגיל 8 ימים ואילך.
 
ביטוח בקר במפטמות – החל מחידוש הביטוח הנוכחי לבקר שמקורו מרפת החלב, יוגדר גבול אחריות לפינוי וכילוי של פגרים והוא יעמוד על 10% מהכמות המבוטחת. באם המגדל יגיע למכסה זו, הביטוח יסתיים ולא ניתן יהיה לפנות ממשקו ראשי בקר נוספים. המגדל יוכל לרכוש ביטוח נוסף להמשך שנת 2020, מוגבל אף הוא בגבול האחריות, תמורת תוספת דמי ביטוח ובהתאם למצבת העדר. כבכל שנה, תנאי בסיס לביטוח הוא שהבקר המבוטח יהיה מסומן על פי חוק ועל המגדל לבטח את כלל העגלים בעדר הבקר לבשר במפטמה.

ביטוח בקר במרעה - תכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצורך למתן פתרון לצמצום אוכלוסיית בעלי החיים הטורפים וכן מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה. השתתפות הממשלה    ב- 80% מדמי הביטוח מאפשרת הצטרפות לביטוח במחיר נמוך במיוחד של 12 ₪ בלבד לראש. החל מעונת 2020, הביטוח יכלול רק פינוי וכילוי, ולא ביטוח משולב כנגד תמותות וגניבות. בקנט מזכירים כי רכישת ביטוח זה מהווה תנאי מקדים לקבלת תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות