מילון מונחים

א
 • איחור בהגשת תביעה - הודעה שלא הוגשה מיד עם קרות האירוע (או בהתאם למועדים המצוינים בחוזה הביטוח) שיש בו כדי לשמש עילה לתביעה.
 • אמצעי הגנה -  אמצעים שנוקט המבוטח ביוזמתו, או על פי דרישות המבטח, כדי להקטין את ההסתברות לנזק לרכוש המבוטח.
ב
 • בוררות - צורת שפיטה מהירה ובעלות נמוכה ליישוב סכסוכים בין הצדדים. בכל מקרה של חילוקי דעות בין המבוטח למבטח, רשאי המבוטח לפנות לועדת בוררות ולהציג את ערעורו, והחלטתה תחייב את הצדדים למחלוקת.
 • ביטוח בסיסי (חובה) - ביטוח הנחתם בין קנט לבין מועצת הייצור הענפית. הביטוח הנו לכלל המבוטחים באותה ענף, שהמועצה הודיעה מראש על הצטרפותם לביטוח.
 • ביטוח חסר - מצב שבו סכום הביטוח נמוך משווי הערך המבוטח.
 • ביטוח יתר - מצב שבו סכום הביטוח גבוה משווי הערך המבוטח.
 • ביטוח מורחב (רשות) - ביטוח ישיר בין קנט למגדל, הנעשה תמורת תשלום פרמיה של המגדל לקנט. הביטוח מאפשר בחירה בין מספר רמות מחירים הנבדלות זו מזו בגובה הפיצוי, או בהשתתפות עצמית. הביטוח המורחב מאפשר התאמה טובה יותר של הביטוח לצרכיו של החקלאי.
 • ביטוח משנה - שיטה לפיזור סיכונים על פני מספר מבטחים במגמה למנוע נזק כבד לאחד מהם, בייחוד למבטח הישיר המטפל ישירות בציבור המבוטחים. המבטח הישיר מעביר חלק מהפרמיה למבטח המשנה המסכים תמורת זאת לפצות אותו במקרה ויתבע על פי חוזה הביטוח המקורי. עסקת ביטוח משנה אינה פוגעת בזכויותיהם החוזיות של ציבור המבוטחים.
 • ביטול ביטוח בידי המבוטח - במרבית מהביטוחים המורחבים (רשות) רשאי המבוטח לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך תתקבל בדואר רשום. במקרה של ביטול הביטוח תחייב קנט את המבוטח בדמי ביטוח. החיוב יתבצע בהתאם לרשום בחוזה הענפי.
 • ביטול ביטוח בידי המבטח - ברוב הפוליסות שומר לו המבטח את הזכות לבטל את הביטוח לפי שיקול דעתו, בכל עת לפני תום תקופת הביטוח ובתנאי שמסר על כך הודעה מראש למבוטח והחזיר לו את דמי הפרמיה היחסיים ששולמו בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.
ד
 • דמי ביטוח - התמורה (הפרמיה) המשולמת למבטח על ידי המבוטח בעד הכיסוי וההגנה הניתנים לו במסגרת חוזה הביטוח.
ה
 • הודעת נזק - הודעה טלפונית או הודעה כתובה הנשלחת למבטח בעקבות קרות אירוע שמהווה עילה לתביעה ובו דרישת המבוטח לתשלום פיצויים המגיעים לו לפי הפוליסה. המבוטח נדרש להודיע על כל מקרה שיש בו עילה לתביעה, מיד לאחר שנודע לו על קרות מקרה הביטוח ובהתאם לתנאים המפורטים בחוזה הביטוח.
 • הזמנה לקבלת הצעה לביטוח - טופס בצורת שאלון שבו המעוניין בביטוח מוסר למבטח מידע רלוונטי לכריתת חוזה ביטוח לרבות הסיכון שהוא מעוניין לבטחו. הטופס עצמו הינו הצהרה חתומה מטעם המבוטח ומהווה הבסיס לחוזה הביטוח ולחלק בלתי נפרד ממנו, עם הסכמת (קיבול) קנט לקבל את ההצעה.
 • העדר תביעות - אי הגשה של תביעות למבטח בידי המבוטח אם משום שלא אירע נזק ואם מסיבה אחרת. באותם מקרים שלא הוגשו תביעות מקובל לעיתים להעניק למבוטח הטבת היעדר תביעות המתבטאת בהנחה על גובה הפרמיה.
 • הקלת הסיכון - פעולות שעל המבוטח לנקוט למניעת נזק אפשרי ולהקטנתו. על המבוטח לנהוג ברכוש המבוטח כאילו לא עשה ביטוח ועליו לנקוט כל אמצעי להקלת הסיכון המבוטח לרבות קיום כל ההגנות והאמצעים שיידרשו על ידי הגורם המבטח.
 • הרחבת הכיסוי - סעיף בהסכם הביטוח או תוספת להסכם הביטוח הנותן כיסוי לסיכונים נוספים שהם מעבר לכיסויים הניתנים במסגרת הביטוח הבסיסי (חובה).
 • השתתפות עצמית - הסכום הנקוב בחוזה הביטוח שבו ישא המבוטח בכל מקרה בקרות האירוע הביטוחי. המשמעות היא שהמבטח ישלם למבוטח את סכום הביטוח בניכוי השתתפות עצמית.
ח
 • חובת הגילוי - חובה שחלה על המבוטח לגלות למבטח כל עניין שהוגדר כעניין מהותי בחוזה הביטוח וכן כל עניין ודבר מהותי שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או בתנאים שבו.
 • חוזה הביטוח - ההסכם בו מפורטים תנאי הסכם שבין המבטח למבוטח.
 • חוק חוזה הביטוח - חוק שמטרתו להסדיר את הנושאים העיקריים בביטוח, לרבות הסדרת העקרונות הכלליים ביחסים שבין המבטח למבוטח.
מ
 • מבטח - גוף מתחייב לשפות את המבוטח בכל מקרה של נזק או אובדן בהתאם להוראות חוזה הביטוח, כנגד תשלום דמי הביטוח המוסכמים.
 • מגדל מבוטח - מגדל העומד בתנאים המקדימים המפורטים בחוזה הביטוח.
 • מעריך - האדם המעריך באורח רשמי את ערכו של רכוש למטרת הערכת נזק. תפקידו של המעריך הוא לבדוק את הנזק שאירע, את הסיבות לנזק והאם מילא המבוטח את התנאים המוקדמים בהתאם לפוליסה.
 • מקרה הביטוח - אירוע נזק אשר מכוסה בהתאם לתנאי הסכם הביטוח. לדוגמה, שיטפון שהתרחש במהלך תקופת הביטוח וגרם באופן ישיר לנזק לגידול המבוטח.
נ
 • נזק במתכוון - נזק שנגרם כתוצאה מפעולה, מחדל או רשלנות זדוניים של המבוטח או מי מטעמו. הסכם הביטוח אינו מכסה נזקים במתכוון.
ס
 • סכום הביטוח - הסכום הנקוב בחוזה הביטוח כסכום המרבי אותו מתחייב המבטח לשלם במקרה של נזק.
ע
 • עניין מהותי - כל עניין שהוגדר כעניין מהותי בחוזה הביטוח וכן כל עניין ודבר מהותי שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או בתנאים שבו.
ת
 • תגמולי הביטוח - הסכום שישולם למבוטח על ידי המבטח בעת קרות נזק המכוסה על ידי חוזה הביטוח כשיפוי או פיצוי עד לתקרת גבול האחריות הנקובה בחוזה הביטוח בניכוי ההשתתפות העצמית.
 • תחלוף - אם למבוטח שקיבל תגמולי ביטוח יש זכות לקבל פיצויים ממקור נוסף, שלא מכוח חוזה הביטוח, הזכות עוברת למבטח, שיכול לתבוע את אותו צד שלישי עד לגובה התגמולים ששילם.
 • תנאים מקדמיים לביטוח - רשימה של תנאים מצטברים המפורטים בחוזה הביטוח שעמידה בהם על ידי המגדל מהווה תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם הביטוח.
 • תקופת הביטוח - התאריכים המפורטים בחוזה הביטוח בהם המגדל מבוטח בהתאם לתנאי הסכם הביטוח.
 • תקופת התיישנות - תקופה בת שלוש שנים שתחילתה מיום קרות מקרה הביטוח, ולאחריה המבוטח לא יכול לערער על תביעות לקבלת תגמולי ביטוח שהגיש.
 • תקרת גבול אחריות המבטח - הסכום המרבי של תגמולי ביטוח אותם מתחייב המבטח לשלם בגין מקרה הביטוח שאירע למגדל המבוטח.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות