ניתוח עלות תועלת של מכשירי ייצוב הכנסות במגזר החקלאי

מאת: בלה פינקלשטיין
חיבור לשם קבלת תואר "מגיסטר", בפקולטה למדעי הטבע, 2005

תקציר

ההכנסות מחקלאות נתונות לתנודות משמעותיות הנובעות הן מסיכון שוקי (תנודות מחירים) והן מסיכון יצרני (תנודות יבול). תנודות אלה יוצרות קשיים בתזרים המזומנים ואף יכולות להביא לפשיטת רגל, כמו כן התיאוריה הכלכלית מצביעה על כך שיצרנים הפועלים תחת סיכון אינם פועלים בצורה אופטימאלית מבחינה חברתית. השוק החופשי אינו פותר את הבעייתיות הנוצרת כתוצאה מהסיכון החקלאי ולכן תתכן הצדקה להתערבות ממשלתית.

מטרת המחקר היא לערוך ניתוח עלות-תועלת של יישום מכשירי ייצוב במגזר החקלאי. בעבודה זו נשווה בין ההשלכות של שלושה מכשירי ייצוב: ביטוח יבול, ביטוח מחיר וביטוח הכנסות. בצד התועלת, נתחשב ברווחת המגזר החקלאי ורווחת המגזר הצרכני. רווחת המגזר החקלאי כתוצאה מהנהגת ביטוח נגזרת קודם כל מהשינוי בתוחלת הרווח אליה יש להוסיף את התועלת הנובעת כתוצאה מהירידה בסיכון (בהנחה שהחקלאים שונאי סיכון) ואת התועלת הנובעת כתוצאה מהפחתת הסיכוי לפשיטת רגל. זו האחרונה שווה לתוחלת הנזק כתוצאה משפיטת רגל. את השינוי ברווחת הצרכנים ניתן לאמוד על ידי השינוי בתוחלת עודך הצרכן. עלות יישום הביטוח תוערך על פי תוחלת הפיצוי.

הניתוח האמפירי יערך בעזרת מדגם של מגדלי ירקות. בשלב הראשון נאמוד מודל התנהגותי המתאר את תפוקת הירקות כפונקציה של גורמי היצור והסיכון הכרוך בתהליך היצור. המסגרת המושגית תואמת את מחקרם החלוצי של Just and Pope בהקשר של אמידת פונקצית יצור אקראית. בשלב השני, על סמך האומדים שהושגו בשלב הראשון, נשתמש בטכניקת הסימולציה על מנת לשערך את השפעת הביטוחים השונים על תפוקת הגידולים ואת שינויי הרווחה הנגזרים.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות