קנט מחדשת את ביטוח זיתי השמן – השנה יופרדו חוזי הביטוח של גידולי הבעל וגידולי השלחין

08.02.2024
קטגוריה : ארכיון

על פי נתוני סטורנקסט שפורסמו לאחרונה בכלכליסט, כמות שמן הזית שנמכרה בישראל ירדה ב־2023 ב־10.1% ל־8.9 מיליון ליטר. זאת בשל פגעי מזג אוויר שפגעו בתפוקה העולמית של שמן הזית. על פי נתוני מועצת הזית הבינלאומית, שפורסמו בכתבה,  תפוקת שמן הזית העולמית ירדה ל־2.73 מיליון טונות בשנת היבול 2023-2022, כ־12% מתחת לממוצע של חמש שנים. ואכן, על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, גם בארץ אנו עדים לפגיעה כתוצאה מההתחממות הגלובאלית וממשבר האקלים.

במסגרת חידוש ביטוח זיתי השמן לעונת 2024-2025, ומתוך היענות לבקשתם של המגדלים, מועצת הזית ומשרד החקלאות, קנט שיפרה את חוזה הביטוח והפרידה בין חוזי הביטוח של גידולי זיתי שמן לבעל וחוזה לביטוח זיתי שמן שלחין. תקופת הביטוח הינה לשנתיים. כמו כן, במסגרת חידוש הביטוח, הן במסגרת ביטוח נזקי טבע והן במסגרת ביטוח אסונות טבע, ניתן לבחור בשתי רמות בביטוח בהתאם לסכום הפיצוי. בנוסף, במקרה של חוסר יבול, בחינת היבול הכולל בכרמי בעל תעשה לשתי עונות הגידול ביחד באמצעות חלקות מדגם אזוריות וקביעת היבול תהיה ברמה אזורית בלבד.

ביטוח נזקי הטבע מכסה נזק כמותי ואיכותי לפרי טרם מסיק שנגרם באופן ישיר בעקבות שיטפון, ברד, סערה, קרה ושרב. היבול המבוטח הוא נורמטיבי לפי סוג הכרם וגילו עבור כל תקופת הביטוח (שתי עונות גידול יחד), בביטוח זיתי שמן לשלחין ניתן להגדיל את היבול המבוטח ללא צורך בהוכחת שיווקים קודמים, בכפוף לאישור קנט. הנזק הכמותי יקבע על פי קביעת מעריך הנזקים וסוג הכרם. נזק איכותי יקבע על פי קביעת המעריך בהתאם לרמת הביטוח. על מנת לקבוע את גובה הנזק, לפני תחילת המסיק תתבצע הערכת נזק בה יקבע המעריך את כמות יבול הזיתים שנותרה למסיק בכל אחת מהחלקות הניזוקות. שיעור ההשתתפות העצמית הינו 3% מהיבול המבוטח בשטח הניזוק. במקרה של נזק כתוצאה מסערה, שיעור ההשתתפות העצמית יעמוד על 5% מהיבול המבוטח בשטח הניזוק.

ביטוח אסונות טבע לכרמים מניבים ושאינם מניבים מכסה נזק כמותי לפרי בעקבות אירוע אקלימי שאינו מכוסה בביטוח נזקי טבע וכן אירוע מחלה או תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד. הביטוח מכסה גם נזק לעצים בעקבות קרה, ברד, סערה, שלג, שרב ושיטפון. רכישת ביטוח אסונות טבע מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע. בקנט ממליצים לבטח כרמים לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא לכרם.

במקרה של חוסר יבול כתוצאה מאירוע אקלימי, למגדלי זיתי בעל, תגמולי הביטוח ישולמו עבור שתי עונות הגידול גם יחד ולמגדלי זיתי שלחין תגמולי הביטוח ישולמו עבור חוסר יבול גם של עונת גידול אחת.

במסגרת שיפור השירות, קנט עברה לדיוור ירוק והוא ישלח למגדלים בדואר אלקטרוני. במסגרת זו, ועל מנת למנוע ניירת מיותרת, קנט מבקשת ממגדלי זיתים שטרם עדכנו את פרטי הדוא"ל והטלפון הנייד שלהם בקנט, לעשות זאת בהקדם.

זיהוי נכשל