קנט מחלקת מלגות לסטודנטים בתחום החקלאות

14.04.2024
קטגוריה : ארכיון

עמותת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה בקנט.

​הערות: 

 • קול קורא זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

 • אלא אם צוין אחרת, קיימת אפשרות להגיש מועמדות ליותר ממלגה אחת.

 • אלא אם צוין אחרת, להלן ציוני ממוצע הנדרשים לכל תואר:
       תואר ראשון              80  ומעלה
       תואר שני                  90  ומעלה
       תואר שלישי              92  ומעלה

 • המלגות יינתנו לזוכים בנוסף לכל מלגה אחרת או הקלה להן יהיו זכאים מטעם גופים אחרים.

 • בקשה לא שלמה (חסר מסמך או פרט) תפסל.

לשאלות, יש לפנות למזכירות העמותה במייל: ellen@vipartnerships.org.

המלגה של קנט-  תוענק לסטודנט מחקר לתואר שני או שלישי המבצע את עבודת המחקר במינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני.

על נושא המחקר להיות רלוונטי לתחומי הפעילות של קנט ובפרט הגנה מפני נזקי טבע או ניהול סיכונים בחקלאות. המחקר יכול לעסוק בהיבטים השונים, לרבות חקלאיים, ניהוליים, כלכליים, סטטיסטיים ומתמטיים (תיאוריה של סיכון).

תחומו של עבודת המחקר יכול לעסוק בנושאים המפורטים כדלהלן:

 1. טכנולוגיות למניעת נזקים בחקלאות

 2. ביטוח כחלופה לתמיכה ממשלתית יעילה בחקלאות

 3. חקלאות ככלי לשמירת משאבי טבע מוגבלים

 4. חקלאות ככלי להגשמת מדיניות ממשלתית

 5. ביטוח וניהול סיכונים בחקלאות הישראלית

 6. מודלים לביטוח יבולים ו/או הכנסה במגזר החקלאי

 7. נזקים בחקלאות והשפעתם על כלל המשק

 8. השפעת הביטוח על צמצום הסיכון בחקלאות והגידול בהיצע

 9. ביטוח כתמיכה סקר עמדות הארגונים הבין לאומיים (EU, OECD, WTO)

 10. הערכת השפעת הסובסידיה הממשלתית לביטוח על אחוז ההשתתפות בתכנית הביטוח

 11. ההתחממות הגלובאלית והשפעתה על החקלאות

גובה המלגה: עד 20,000 ש"ח – המלגה תחולק בין אחד או יותר מהזוכים בהתאם להמלצת הועדה האקדמית.

המועד האחרון להגשת הבקשה: 01/05/2024

להגשת בקשה למלגה 

זיהוי נכשל