פרסום דוחות כספיים

להלן פרסומים של הדוחות הכספיים של קנט.
הפרסומים הינם בפורמט של PDF.

זיהוי נכשל