קוד אתי

הקדמה

קיום חקלאות מצליחה, בת קיימא, ושמירה על חקלאי ישראל הן מטרות לאומיות ראשונות במעלה של מדינת ישראל. החקלאות בארץ מהווה מקור בטוח וזמין לאספקה רציפה של מזון טרי בסטנדרטים גבוהים, מספקת תעסוקה בפריפריה ומהווה נדבך משמעותי לכלכלת ענפים נוספים במשק.
קנט רואה בחקלאים כמי שמשמר את אופייה הייחודי של מדינת ישראל ומסייע בשמירה על השטחים הפתוחים במדינה, ולכן כולנו בקנט מחויבים לשמור על החקלאות הישראלית.

מטרתו של הקוד האתי

הקוד האתי גובש במטרה לוודא כי עובדי החברה ומנהליה יפעלו בהתאם לקריטריונים המפורטים בו הן בקשרים פנים חברתיים והן בקשרים עם גורמים חיצונים.
הקוד האתי אינו בא להחליף את הדינים, החוקים והכללים המקצועיים החלים על החברה ו/או מי מעובדיה.

הערכים המנחים את פעילותינו עם לקוחותינו

• יושרה
אנו מתחייבים לנהוג ביושרה כלפי כל הגורמים עמם אנו נמצאים במגע, ובראשם לקוחותינו, על פי אמות מידה אחידות, בהגינות ובשקיפות מירבית.

• אחריות אישית
החזון שלנו נבחן בעתות קושי ומשבר של לקוחותינו. ברגעים אלו, יותר מתמיד, נגלה אחריות אישית ונעמוד לצד לקוחותינו במסירות ורגישות לשם עמידה בהתחייבויותינו.

• מצוינות ומקצועיות
אנו מתחייבים לפעול למצוינות ובמקצועיות בכל תחומי עיסוקנו, תוך שאיפה לשיפור מתמיד.
נפעל להוביל במומחיות בתחום הביטוח לחקלאים, תוך מתן שרות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

• תקשורת בהירה ומדויקת
נפעל לקיום תקשורת ברורה בכתב ובעל פה ונקפיד על תאום ציפיות והעברת מידע באופן מהיר, שקוף, מדויק ואחיד.

• חדשנות ויוזמה
אנו מתחייבים להמשיך לפתח ולשכלל את הביטוחים, במטרה לספק לחקלאים את מוצרי הביטוח והשירותים הטובים ביותר, בהתאמה לצורכיהם.

איסור על ניגוד עניינים

עובדי קנט מחויבים לפעול ולקבל החלטות כאשר לנגד עיניהם טובת החברה ולקוחותיה בכפוף לחוזה הביטוח. לפיכך, על עובד קנט להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידו בקנט לבין ענייניו האישים, שלו או של קרובו, או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו. על העובד למסור כל מידע הנוגע לחשש כאמור לניגוד עניינים באופן מידי למנהלו הישיר. עובד שאמור לקבל החלטה ממנה הוא או קרובו עשויים לצאת נשכרים, צריך להעביר את הסמכות לקבל את ההחלטה למנהלו הישיר. מובהר כי האיסור חל גם על כל מקרה של חשש לניגוד עניינים, דהיינו סיטואציות המצביעות על אפשרות של פגיעה ביכולתו של העובד לבצע את תפקידו.

איסור תחרות עם קנט

עובד קנט ימנע מכל פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית של קנט ו/או כל פעולה שעשויה להוות תחרות עם קנט. על העובד לעשות שימוש במידע שמגיע לידיו במסגרת עבודתו בקנט רק לצרכים שלשמם הועבר אליו אותו מידע, ולא במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו ו/או לכל צד שלישי. ביחסים עם צדדים שלישיים הקשורים עם קנט בקשרים עסקיים על העובד לפעול תוך שמירה על טובת החברה ועל האינטרסים שלה, וללא כל כוונה לנצל מידע, קשרים או כל הזדמנות עסקית אחרת לטובתו האישית של העובד.
כמו כן, על העובד להימנע מלנצל למטרותיו האישיות את המוניטין של קנט או את נכסיה, לרבות סודות מסחריים, וכד'.

איסור קבלת טובות הנאה

עובדי קנט ימנעו מלתת ולקבל טובות הנאה ומתנות מלקוחות וספקים אשר עלולים להשפיע, ולו למראית עין, על שיקולי הדעת העניינים של מקבל המתנה. האמור לעיל אינו מתייחס לקבלת או הענקת מזכרת או שי בעל ערך סמלי הבא לחזק את קשרי העבודה עם הגורמים החיצוניים.

שמירה על סודיות

עובדי קנט מחויבים לשמירה על סודיות המידע המועבר אליהם בתוקף תפקידם בקנט, לרבות מידע הנוגע למבוטחים, עובדים אחרים וכד'. עובדי קנט רשאים לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצרכים עבורם נמסר להם המידע, ובמידה הנדרשת בלבד. האמור אינו חל רק במקרים בהם הגילוי מאושר על ידי הגורמים המוסמכים או מחויב מכוח הוראות החוק או בכל מקרה בו מדובר במידע שכבר ידוע ברבים.
הנחיה זו חלה על כל עובדי קנט גם לאחר עזיבתם את קנט.

שמירה על נכסי קנט

השימוש בנכסי קנט, הן מוצרים מוחשיים כגון מכשירי טלפון או ציוד משרדי, והן מוצרים ערטילאיים כגון מידע או קנין רוחני, צריך להיעשות על ידי העובדים תוך שמירה על יעילות, חסכנות ולמטרות עסקיות נאותות בלבד.

היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים בקנט

במקרים בהם קיים ספק בדבר החלטה שיש לקבל או דרך פעולה שבה יש לנקוט, על העובד שצריך לקבל את ההחלטה להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים בחברה.

האצלת סמכויות

האצלת סמכויות בין עובדי קנט תעשה בצורה מפורשת ותקינה בהתאם לנוהלי החברה.

שימוש בסמכויות

עובד לא ייטול שום התחייבות בשם קנט, ולא יצהיר שום הצהרה בשמה של קנט, אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה המפורשות של קנט.

כבוד האדם ויחסים בתוך קנט

כל עובד ועובד הוא בראש ובראשונה אדם, הזכאי ליחס של כבוד אנושי בסיסי בכל מקום בו הוא חי ופועל. על העובדים להתייחס בכבוד, בנימוס ובסובלנות זה לזה ועם כל גורם אחר אשר הם פועלים מולו. על העובדים להימנע מהערות פוגעניות וביטויי חוסר הערכה, תוך העברת ביקורת, במקרה הצורך, בצורה מקצועית עניינית ובונה, ותוך שמירה על אווירת עבודה נעימה, שיתופית ולא מאיימת שתאפשר לכל עובד להגיע בשמחה למקום עבודתו ולשהות בו בתחושה של בטחון. העובדים יבצעו את עבודתם באופן מקצועי, יעיל ואמין. יחסם של מנהלים וגורמים ארגוניים לעובד יהיה יחס של כבוד והערכה לעצם היותו של העובד אדם, למאמציו ולהקרבת זמנו ויכולותיו למען הארגון.

ציות לרגולציה

קנט מייחסת חשיבות רבה לקיום הוראות הדין ולכן כל עובד נדרש לציית לכל הוראות הדין הרלוונטיות, בכל עת וללא תנאי, בכללן הוראות הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון והוראות רשות החברות הממשלתיות. אף עובד לא נדרש במסגרת תפקידו להפר הוראות חוק או כלל מקצועי החל עליו.

הגינות ויושרה בניהול עסקים

קנט וכל עובדיה מנהלים את עיסקי החברה באופן ישר והגון, המוניטין של קנט מבוסס בין היתר על האמון שנותנים בה ציבור החקלאים ועל כן התנהגות העובדים ברמה היומיומית וכל החלטה שאנו מקבלים בקנט יכולים לסייע בבניית האמון או בהריסתו. מערכת היחסים שלנו עם לקוחותינו, ספקינו הן עמוד התווך ביכולת שלנו לפעול בצורה מיטבית ולשמר את הצלחת החברה ולכן אנו מחויבים לשמור על אמונם ולנהוג בהם בכבוד, הגינות ויושרה. אנו מכבדים את ההסכמים שלנו ופועלים בתום לב ובהגינות במו"מ שלנו עם כל הצדדים.

שמירה על איכות הסביבה

קנט מייחסת חשיבות רבה לשמירה על איכות הסביבה, ולכן דואגת למחזור מרבי של נייר משומש, ממעיטה ככל האפשר בשימוש במוצרים שאינם מתכלים. קנט מעודדת את עובדיה לשמירה על איכות הסביבה, הן במסגרת העבודה והן במסגרת הפרטית.

זיהוי נכשל