מאגר ספקים

לרישום / עדכון יש ללחוץ על הקישור - קישור לספר ספקים
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות