בקר לבשר במפטמות

בקר לבשר במפטמות

הגידול בצריכת בשר טרי בישראל בשנים האחרונות הפך את ענף הפיטום לאחד הענפים המובילים בתעשיית החקלאות. ברחבי הארץ פועלות כ-800 מפטמות בקר המגדלות כ- 300,000 עגלים בשנה, המספקים כ-13% מצריכת הבשר בישראל. חלק ניכר מהעגלים הצעירים יובאו מחו"ל. הביטוח מהווה כלי המסייע לשמירה על האינטרס לאומי במניעת זיהום סביבתי והגעת בשר פיגולים לשוק. לפיכך גובשה בשיתוף משרד החקלאות תוכנית ייעודית שמטרתה לתת מענה ביטוחי מקיף, שקט נפשי ורשת ביטחון כלכלית מלאה.

הביטוח מאפשר פינוי וכילוי לעדר במפטמה מיום לידתו.

לצפייה בחוזה הביטוח העומד לרשותם של מגדלי הבקר למפטמות לתקופה שבין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר.
תמונת בקר

זיהוי נכשל