פלחה

חקלאות פלחה (המוכרת גם בכינוי "חקלאות בעל") היא ענף גידול המבוסס ברובו על השקיה באמצעות משקעים טבעיים בלבד, ללא אגירה או הזרמה לאדמה. האקלים בישראל ופריסת המשקעים הובילו לחלוקה גיאוגרפית ברורה בין ענפי הגידול: חיטה הדורשת מים  גדלה בצפון הארץ והשעורה, שזקוקה לתנאי מדבר – בדרום. בשנות הששים חל מפנה עם הגעתם ארצה של זני חיטה עתירי יבול, שפותחו במקסיקו ועברו התאמה לתנאי הארץ. כיום רוב המגדלים בישראל מגיעים ליבולים של כ-550 ק"ג לדונם בממוצע. בשטח הגידולים חשופים לנזקים שעלולים להיגרם בעקבות שרב, עצירת גשמים וקרה אביבית.

1- ביטוח נזקי טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק כתוצאה מאירועי מזג האוויר כגון: נזקי ברד, שלג, אש וברק, עצירת גשמים (בגידולי בעל בלבד), קרה, שיטפון, סערה, שרב כבד, גשם ונזקי ציפורים.

2- ביטוח הכנסה

ביטוח ההכנסה של קנט נועד לגדר את הסיכונים שלוקחים על עצמם מגדלי הפלחה ולהבטיח להם, הכנסה מינימלית ידועה וקבועה מראש. הביטוח מונע מהמגדלים פגיעה כלכלית הנובעת משילוב של ירידת מחירי הגידולים בבורסת הסחורות בעת שיווקם, שינויים בשער הדולר או בשל ירידה בהיקפי התוצרת. מעבר להיבטים הכלכליים וייצוב הכנסותיו של המגדל, לביטוח ההכנסה חשיבות לאומית. התוכנית תוכננה ופותחה יחד עם ארגון עובדי הפלחה ועם המדינה מתוך מודעות והכרה בחשיבות הלאומית של החזקה ועיבוד השטחים הפתוחים.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של מגדלי הפלחה לתקופה שבין ה-20 באוקטובר ל-19 באוקטובר בשנה העוקבת.

זיהוי נכשל