קנאביס רפואי

קנאביס רפואי

רפורמת הקנאביס הרפואי והצטרפותן של עוד ועוד חברות גידול למכסת רישיונות אספקת קנאביס רפואי, מחייבת תוכנית ביטוח ייעודית למגדלי הקנאביס הרפואי בישראל. מגדלי הקנאביס חשופים להפסדים כלכליים כתוצאה מנזקי טבע ופגיעות נוספות כמו שריפות, מחלות ומזיקים. תכנית הביטוח נועדה לתת מענה ביטוחי מקיף הכולל כיסוי לנזקים העלולים להיגרם הן לגידולים, הן לבית הצמיחה ולרכוש המצוי בבית הצמיחה.

הכיסוי הביטוחי מעניק מענה מקיף הכולל שלושה מרכיבים: גידול הקנאביס הרפואי, בתי הצמיחה המשמשים לגידול והרכוש בבית הצמיחה.

1- ביטוח נזקי טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק כמותי לגידול כתוצאה מאירועי מזג האוויר כגון: קרה, סערה, ברד, שיטפון, חום, אש ונזק תאונתי.

2- ביטוח אסונות טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק שהתרחש במבנה המבוטח וגרם לנזק כמותי לגידול המבוטח, כתוצאה מאירוע אקלימי, אירוע מחלה או תקיפת מזיקים.

3- ביטוח למבנה

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי למבנה ולרכוש המבוטח במקרים של נזק כתוצאה מסערה, ברד, שיטפון, אש ונזק תאונתי.

לצפייה בחוזה הביטוח העומד לרשות מגדלי הקאנביס לתקופה שבין ה-1 לאוקטובר ועד ליום 30 לספטמבר בשנה העוקבת.

זיהוי נכשל