מכרז פומבי – לקבלת שירותי ניקיון במשרדי קנט בת"א

זיהוי נכשל