מכרז פומבי ממוכן מס' 09/2023 עבור קבלת שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים

זיהוי נכשל