מכרז פומבי ממוכן מס' 11/2023 עבור קבלת שירותי ייעוץ וסיוע מקצועי בתחום הביטוח

זיהוי נכשל