מכרז פומבי מס 02/2019 – מערכת פיננסית עבור קנט

זיהוי נכשל