מכרז פומבי מס' 04/2019 – קבלת שרותי ניקיון

זיהוי נכשל