מכרז פומבי מס' 05/2019 – התקשרות בהסכם מסגרת לקבלת שרותי נופש בארץ ובחו"ל

זיהוי נכשל