מכרז פומבי מס' 06/2019 – התקשרות מסגרת לקבלת שירותי הדפסה ודיוור מסוגים שונים עבור קנט

זיהוי נכשל