מכרז פומבי מס' 07/2019 – התאמה ושדרוג של מערכת GIS עבור קנט

זיהוי נכשל