מכרז פומבי מס 09/2019 – לקבלת שירותי לינה במתקני אירוח

זיהוי נכשל