מכרז פומבי מס' 09/2021 להקמת ותחזוקת מערכת לניהול ידע עבור קנט

זיהוי נכשל