מכרז פומבי מס 10/2019 – להקמת אתר אינטרנט תפעולי עבור קנט

זיהוי נכשל