חופש המידע

  • מהו חוק חופש המידע
  • הנחיות מנהליות שהחברה פועלת על פיהן
  • הקוד האתי
  • מה כדאי לברר לפני הגשת בקשה לקבלת מידע מקנט
  • ממונה על העמדת מידע לציבור – מה תפקידו
  • כיצד פונים
  • מהן אגרות שכרוכות בקבלת מידע
  • איך נטפל בבקשה

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע נכנס לתוקף ב 19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות . מתן מידע לציבור נועד לקדם את ערכי הדמוקרטיה, לאפשר לאזרח ליטול חלק פעיל בשיח הציבורי ולשפר את פעולת הממשל .

רשויות השלטון מוגדרות בסעיף 2 לחוק חופש המידע כ "רשות ציבורית". על אלה נמנים משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, בתי המשפט, הכנסת, מבקר המדינה וגופים אחרים. מאז אוגוסט 2008 הוחל חוק חופש המידע גם על החברות הממשלתיות ובכללן קנט .

נקודת המוצא של החוק היא, כי בכפוף לאינטרסים מוגנים המפורטים בחוק, זכאי האזרח לקבל כל מידע המצוי בידי הרשות, מבלי לנמק מהו הצורך בקבלת המידע. המדובר במידע כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד אותו לצרכיו של מבקש המידע .

בחינת הבקשה תעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על קנט להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם במקרה הצורך, רשאי הממונה או מנכ"ל החברה להאריך את הזמן המענה לטיפול עד 90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על החברה לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב- 21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת החברה והמידע לא יימסר לפונה עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

הנחיות מנהלתיות שהחברה פועלת על פיהן

סעיף 6 (א) לחוק חופש המידע קובע : "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להם נגיעה או חשיבות לציבור". הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידיה. להנחיות אלה שמות שונים : נוהל, הנחיות, מדיניות, קווי פעולה, הוראות ועוד. הנחיות מנהליות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור חייבות בפרסום ועליהן להיות חשופות לעיון. חובת הפרסום נגזרת מעיקרון שלטון החוק, מאופי המשטר הדמוקרטי ומכללי הצדק הטבעי .

מה כדאי לברר לפני הגשת בקשה לקבלת מידע מקנט ?

כדאי לברר האם הנושא בתחום אחריותה של קנט .
כדאי לברר האם הנושא פורסם בעבר או הועמד לעיון הציבור .

הממונה על העמדת מידע לציבור – מה תפקידו ?

בהתאם לדרישת החוק מינה מנכ"ל קנט ממונה על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל העמדת מידע לציבור. בקשות לקבלת מידע מועברות לטיפול הממונה ולמתן החלטה : למסור את המידע המבוקש, למסור אותו באופן חלקי, לא למסור את המידע מאחד הטעמים המנויים בחוק. לאחר מתן החלטה בבקשה ישיב הממונה למבקש המידע בכתב , בצורה מנומקת. במקרה של סירוב למסירת מידע זכאי מבקש המידע לעתור כנגד ההחלטה לבית המשפט לעניינים מנהליים .
כיצד פונים ?
יש למלא בקשה מפורטת בכתב, לחתום עליה ולשלוח אותה לממונה על יישום חוק חופש המידע , לרבות כתב התחייבות לתשלום אגרה בגין הבקשה.

בקשה לקבלת מידע

יש לשלוח את הבקשה הכתובה, כתב ההתחייבות בצירוף המחאה לפקודת קנט בסך 20 ₪ , אל :

עו"ד נועה שובל מור ‏‏
הממונה על יישום חוק חופש המידע
קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
דרך מנחם בגין 74 תל אביב
מיקוד 6721516
טל’ : 03-6270200
פקס : 03-6270206
דוא"ל : noa@kanat.co.il

מומלץ לשלוח את הבקשה באמצעות דואר רשום לכתובת הבאה בליווי כל המצורפים, אך ניתן לשלוח אותה גם בפקס או במייל .

כתובת הדואר: קנט, דרך מנחם בגין 74 תל אביב מיקוד 6721516

ניתן לפנות העתק גם לבעלי תפקידים בכירים בחברה – לדרכי התקשרות

מהן האגרות שכרוכות בקבלת מידע ?

מגיש בקשה לקבלת מידע ישלם "אגרת בקשה" בסך 20 ₪ ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 149 ₪. אם עלות הטיפול הכוללת תעבור את הסכום האמור, יודיע על כך הממונה למבקש המידע וידרוש ממנו לשלם את סכום האגרות כפי שיקבע .

אגרת טיפול :30 ₪ לכל שעת עבודה החל משעת העבודה השלישית , תשולם בשובר תשלום שיישלח לפונה לאחר סיום הטיפול בבקשה .

אגרות הפקה :0.20 ₪ לדף צילום או פלט מחשב, 2.49 ₪ לתקליטור. מידע מוקלט, מוסרט או מצולם – התשלום לפי עלות הפקת החומרים בפועל .

מתן פטורים :

מידע אישי- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
עמותה רשומה כמשמעותה בחוק בעמותות- יינתן פטור מארגת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל-3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה ( כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה )

איך נטפל בבקשה ?

  • נאתר את המידע המבוקש.
  • נודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ – 30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתנו בבקשתו. אם נחליט להעמיד את המידע לרשות המבקש, נמסור את המידע בהקדם ולא יאוחר מ – 15 ימים ממועד ההחלטה, בכפוף לתשלום האגרה.

זיהוי נכשל